Veiligheid en anti-pestprotocol

Veiligheid

Op school willen we zorgdragen voor een veilige omgeving voor alle kinderen en medewerkers. Een structurele aanpak is in de eerste plaats gericht op leerlingen en gaat uit van drie strategieën. Deze kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Bevorderen van een sociaal klimaat
Leerlingen voelen zich thuis op scholen, waar de leerkracht hen serieus neemt, met respect behandelt en blijft accepteren. Ook waarderen zij het als leraren gezag uitoefenen en duidelijke gedragsregels hanteren. We hanteren daarbij de aanpak van De Kanjertraining. Door het structureel aanbieden van de kanjertraining hopen we een goede bijdrage te leveren aan het terugdringen van pestgedrag. Voor nadere omschrijving: zie tabblad Kanjertraining. Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag dan handelen wij conform ons anti-pest protocol dat op deze site staat vermeld.Kanjerposter

Intensieve begeleiding van kinderen met gedragsproblemen
Als leerlingen zich lastig(er) gaan gedragen, is het goed om actief in te grijpen en niet af te wachten tot dit gedrag vanzelf overdrijft. Juist adequaat reageren kan voorkomen dat problemen ernstiger worden.

Inspringen op acute situaties
Als zich ernstige incidenten voordoen, moet hierop onmiddellijk worden ingesprongen door de leerkracht, de directie, het schoolteam of eventueel externe instanties zoals de jeugdhulpverlening. Daarbij zijn duidelijke – en soms ook harde – maatregelen nodig. Datzelfde geldt voor situaties waarin probleemleerlingen hardnekkig volharden in agressief en gewelddadig gedrag. Ongewenst gedrag moet duidelijk worden afgekeurd zonder dat het kind wordt afgewezen.Ook hanteren we het landelijk model Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling hanteren we het stappenplan van dit landelijk model. U kunt dit document downloaden onder ‘gerelateerde documenten’.

Om de veiligheid van de kinderen en het team zo optimaal mogelijk te laten zijn, zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Tijdens de kleine pauzes is er pleinwacht door teamleden en tijdens de grote pauzes is het toezicht geregeld via de tussenschoolse opvang.
  • Binnen de school zijn duidelijke afspraken en regels.
  • In de school is een ontruimingsplan in geval van brand of bij andere calamiteiten.
  • De school heeft een regeling getroffen ter voorkoming van ongewenste intimiteiten.
  • Alle betrokkenen bij de school kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de school.
  • Op De Regenboog hanteren we een protocol om pesten tegen te gaan: aanvaard-elkaar-pestprotocol

Schorsing of verwijdering.

We hopen dat er op onze school geen leerlingen behoeven te worden verwijderd voor kortere of lange termijn, maar in sommige situaties is het voor de leerling en de school beter. Een leerling die de rust of veiligheid op school ernstig verstoort, kan worden verwijderd. Het moet gaan om herhaald wangedrag, dat onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op andere leerlingen en een goede gang van zaken ernstig belemmert.
Hierbij hanteren we het beleid ‘leerlingenbeleid en veiligheid’ dat binnen de Cordeo-scholen is vastgesteld.

Geweld en agressie

Op verschillende manieren kan de school in aanraking komen met agressie en geweld:
Het kind kan bedreigd worden door geweld en agressie in eigen omgeving.
Het kind kan zich gewelddadig of agressief uiten naar anderen.
Ouders die zich gewelddadig of agressief naar school toe gedragen.
Een leerkracht gedraagt zich gewelddadig of agressief.

Onder geweld en agressie verstaan we: het gebruik van lichamelijk geweld zoals slaan en schoppen, het gebruik verbaal geweld zoals schelden, en persoonlijke beledigende taal. Op De Regenboog tolereren we geen geweld en agressie en we zullen als zich dat voordoet zich hier ook gepaste maatregelen voor nemen.

Als geconstateerd wordt dat een kind structureel te maken heeft met een situatie in de thuissituatie waarin geweld wordt gebruikt of waar sprake is van ernstige verwaarlozing, dan zal de school dit melden aan de vertrouwenspersoon van de school. In overleg met de Vertrouwenspersoon zal besloten worden het meld- en adviespunt kindermishandeling in te schakelen.
Als een kind zich bij herhaling gewelddadig of agressief uit, is een leerkracht verplicht dit te melden in het schoolteam. Daar zullen afspraken gemaakt worden over eventueel te nemen maatregelen naar aanleiding van de ernst van de situatie.

Als ouders zich gewelddadig of agressief naar school toe gedragen meldt de leerkracht dit in elk geval aan de locatiedirecteur en de vertrouwenspersoon. In overleg zullen die gepaste maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. In het geval dat er strafbare handelingen hebben plaatsgevonden wordt een aanklacht bij de politie ingediend.

Als er klachten komen over gewelddadig of agressief gedrag van een leerkracht ten opzichte van een kind, ouders of collega’s, dan wordt dit aangemeld bij de contactpersoon of de vertrouwenspersoon. In overleg met de school worden gepaste maatregelen genomen. Indien daar aanleiding voor is wordt aangifte bij de politie gedaan.

Alle Cordeo-scholen gebruiken het protocol ‘leerlingenbeleid en veiligheid’ waarin duidelijk is vastgesteld hoe de school handelt in voorkomende gevallen.