Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

 

Wat is passend onderwijs? Kijk op het filmpje: http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/animatiefilmpje-passend-onderwijs-3-minuten-2/

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Nieuw zorgplicht van scholen
Om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten of niet de steun krijgen die het verdient is per 1 augustus de zorgplicht van kracht. Scholen zijn verplicht om je kind een passend onderwijsaanbod te doen. Dit kan zijn extra ondersteuning in de vorm van een arrangement op de school van aanmelding. Maar het kan ook een andere school in het regulier dan wel speciaal (basis)onderwijs zijn. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Maar voorop staat het belang van het kind. Want de vraag is niet: “Wat heeft het kind?” Maar: “Wat heeft het kind nodig om tot ontwikkeling te komen?”

 

SWV de Eem

Samenwerkingsverband  (SWV) de Eem  https://www.swvdeeem.nl

SWV de Eem is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. Met als doel dat kinderen niet thuis komen te zitten, maar er altijd een passend onderwijsaanbod beschikbaar is.

Wat verandert er voor mijn kind?
Voor de meeste kinderen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderen. Wel verandert de organisatie van de ondersteuning op school.

Als je kind op 1 augustus 2014 op een school voor speciaal (basis)onderwijs zit, dan behoudt je kind het recht op deze plek. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen in SWV de Eem georganiseerd en betaald.

Als je kind een rugzakje heeft, vervalt deze indicatie per 1 augustus 2014. Ben je bekend met het zogenaamde rugzakje (het leerlinggebonden budget) of een arrangement dan krijg je voor 1 april 2014 een brief van het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland (het RNPOE).

Passend onderwijs in het kort

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. GBS De Regenboog is aangesloten bij het samenwerkingsverband de Eem.

In het primair en het voortgezet onderwijs zijn in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht (77 in het po en 75 in het vo). In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het voortgezet speciaal onderwijs ((v)so) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven.

Schoolondersteuningsprofiel.

Elke school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit profiel wordt beschreven wat de mogelijkheden en ook wat de grenzen zijn van de zorg die de school kan bieden. Op basis van dit profiel wordt de aanmelding besproken. De onderwijsbehoefte van het kind en het onderwijsaanbod van de school worden naast elkaar gelegd. Als “vraag” en “aanbod” bij elkaar passen kan de leerling geplaatst worden. Als de school niet de zorg niet kan bieden die de leerling nodig heeft, is er een plicht om binnen het samenwerkingsverband een passende plek te zoeken voor de betreffende leerling.

Het schoolondersteuningsprofiel van GBS De Regenboog treft u aan bij het  tabblad “Schoolondersteuningsprofiel”

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr), waarin ouders, personeel en – in het voortgezet onderwijs – ook leerlingen zitten. De mr heeft inspraak op het beleid van de school voor extra ondersteuning aan leerlingen. De school stelt dit beleid vast in het schoolondersteuningsprofiel en hierop heeft de mr adviesrecht.

Meer info.

Bekijk ook de informatieve Powerpoint over Passend Onderwijs. U kun dit vinden onder ” documenten” bovenaan de taakbalk.
Of kijk op op:

 

http://www.passendonderwijs.nl