MR en BMR

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad op De Regenboog behartigt zaken die met De Regenboog te maken hebben en bestaat uit vertegenwoordigers namens de ouders (drie personen) en namens het team (ook drie personen). De MR heeft op een aantal punten adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. Meer hierover staat te lezen in het reglement voor de MR.
Voor contact met de oudergeleding: dhr. B.F. (Ben) Nitrauw, telefoon 033-4779777, e-mail ben@in-gesprek.nl

Bovenschoolse Medezeggenschapsraad (BMR)

Er is ook een bovenschoolse medezeggenschapsraad  van de schoolvereniging CorDeo. De BMR vormt een schakel tussen het College van Bestuur en de ouders voor zaken die op alle CorDeo-scholen betrekking hebben. De BMR heeft op een aantal punten adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. Dat alles staat te lezen in het reglement voor de BMR en dat is op te vragen via de BMR-secretaresse. Er zit een afvaardiging van onze school (één ouder) in de BMR. De leden van de BMR vertegenwoordigen de medezeggenschapsraden en bestaat uit 3 personen uit de personele geleding en 3 personen uit de oudergeleding.

Secretaresse van de BMR is Alie Meyvogel: e-mailadres alie.meyvogel@kpnmail.nl.