Aanmelden

Beste ouders/verzorgers,

Fijn dat u uw kind op onze school wilt aanmelden!  Het is echter van belang dat u voordat u uw kind(eren) aanmeldt kennis neemt van de toelatingsprocedure. U treft deze informatie aan rechtsboven op deze pagina, onder: ‘gerelateerde documenten’.

Wilt u vervolgens uw kind aanmelden? Dan kan het zijn dat u eerst een toelatingsgesprek moet aanvragen. In de procedure staat dat omschreven.
Kunt u rechtstreeks uw kind aanmelden, dan kan dat door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar De Regenboog. Dit formulier treft u rechtsboven aan bij ‘gerelateerde documenten’.  (“Aanmeldingsformulier met toelichting Zorgplicht, ouderverklaring en machtigingsformulier‘)

In dit document treft u het volgende aan:
– informatie over aanmelding en zorgplicht in hebt kader van Passend Onderwijs
– formulier ouderverklaring (ivm identiteit)
– aanmeldingsformulier
– machtigingsformulier ouderbijdrage/vereniging

Voor het betalen van de verenigingsbijdrage/ouderbijdrage kunt u gebruik maken van een doorlopende machtiging. Dit ingevulde formulier kunt u meesturen met uw aanmeldformulier.

*bij het beoordelen van toelating speelt ook de groepsgrootte een belangrijke rol. Met het oog op de grootte en de rust in de groepen op school hanteren we de volgende afspraken over de instroom van nieuwe leerlingen. Instromen is mogelijk tot maximaal 30 kinderen per groep/klas. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal kinderen waarvan reeds eerder vaststaat dat deze nog zullen instromen in de betreffende groep. Wanneer kinderen na 1 mei worden aangemeld, wordt op volgorde van aanmelding bepaald of plaatsing in het eerstvolgende schooljaar mogelijk is.

Meer informatie over het instroombeleid vindt u in de schoolgids. Daarin vermelden wij dat onze maximale groepsgrootte 30 kinderen is.