Ondersteuning

Handelingsgericht werken
Vanuit onze visie zijn we bezig met het afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit doen we op een gestructureerde en cyclische manier. Om te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen, werken we volgens het model van Handelingsgericht werken (HGW). De kern van de ondersteuningsroute wordt gevormd door de cyclus van Handelingsgericht werken met groepsplannen (zie schema HGW).

Handelingsgericht werken gaat uit van zeven principes:

 1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal
 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking
 3. De leerkracht doet ertoe
 4. Positieve aspecten zijn van groot belang
 5. We werken constructief samen
 6. Ons handelen is doelgericht
 7. De werkwijze is systematisch, in stappen, transparant

Door dit kader wordt op drie niveaus het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen: op groepsniveau aan alle leerlingen en op school- en bovenschoolniveau aan individuele leerlingen.

Onderwijsbehoeften
Door Handelingsgericht werken willen we de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Als we Handelingsgericht werken denken we in termen van onderwijsbehoeften. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om het onderwijs zoveel mogelijk aan te passen aan dat wat de leerling nodig heeft om de volgende stap in de ontwikkeling te kunnen maken. Kindkenmerken worden vertaald naar pedagogisch en didactische onderwijsbehoeften.

Cyclisch proces
De cyclus van HGW bestaat uit: Waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren en vervolgens weer waarnemen. De leerkracht signaleert leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vervolgens benoemt de leerkracht de specifieke onderwijsbehoefte tijdens de groepsbespreking/ondersteuningsoverleg met de IB-er. Leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften worden geclusterd. Er wordt vervolgens een groepsplan opgesteld en in de periode erna uitgevoerd. Tijdens een groepsbespreking of het ondersteuningsoverleg wordt het groepsplan geëvalueerd (methode gebonden toetsen en/of Citotoetsen). Ook worden er diepteanalyses gemaakt. Uitkomsten daarvan worden vertaald naar onderwijsbehoeften in het groepsplan. De cyclus begint nu weer opnieuw met het signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Indien nodig kan een deskundige van Het Kompas aanschuiven bij een groepsbespreking/ondersteuningsoverleg voor een leerlingbespreking.

Ondersteuningsteam
Wanneer in een groepsbespreking/leerlingbespreking blijkt dat een hulpvraag onvoldoende beantwoord kan worden kan een leerling aangemeld worden voor een Ondersteuningsteam op schoolniveau. Hiervoor moet altijd schriftelijke toestemming van ouders worden gevraagd. Bij het Ondersteuningsteam zal in elk geval de leerkracht, de intern begeleider en een deskundige van Het Kompas en SWV aanwezig zijn. Eventueel kunnen ouders worden uitgenodigd en is afhankelijk van de hulpvraag de directeur, GGD, Leerplicht of een deskundige van het Schoolmaatschappelijk werk aanwezig. Indien ouders niet aanwezig zijn bij het Ondersteuningsteam, worden ouders nadien geïnformeerd over hetgeen besproken is op het Ondersteuningsteam.

Groeidocument
Er zal gestart worden met een groeidocument voor de leerling waarin o.a. de onderwijsbehoeften van de leerling beschreven staan. Er kan indien nodig ook een individueel handelingsplan worden opgesteld, wanneer het groepsplan ontoereikend is. Wanneer blijkt dat er na een bespreking in het ondersteuningsteam meer ondersteuning of handelingsgerichte diagnostiek nodig is, kan een leerling (na extern onderzoek) aangemeld worden voor een bespreking bij het SWV. Als blijkt dat er ook hier meer ondersteuning nodig is dan het traject bij het Samenwerkingsverband of wanneer de grens van de zorg is bereikt, kan er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden voor plaatsing op het SBO.

Zorgniveaus
De zorgroute van GBS de Plantage bestaat uit ‘Vijf niveaus van zorg’:

 • Zorgniveau 1: Algemene preventie van de zorg in de groep. Observeren en Signaleren.
 • Zorgniveau 2: Extra zorg in de groep. Leerlingen die specifieke zorg nodig hebben worden besproken met de IB-er in een leerlingbespreking.
 • Zorgniveau 3: Specialistische zorg in overleg met de IB-er en bespreking in Ondersteuningsteam
 • Zorgniveau 4: Specialistische zorg na extern onderzoek, vanuit het SWV
 • Zorgniveau 5: Verwijzing SBO-SO

Bekijk hier een overzicht van de zorgroute.