Tussenschoolse opvang

Als u uw kinderen wilt laten overblijven op school tussen de middag dan kan dat.

Visie

De TSO is een onderdeel in het geheel van de school, en biedt de kinderen een gezonde en veilige plek om tussen de middag onder leiding van de leerkracht te eten en vervolgens onder leiding van overblijfkrachten buiten te spelen.
TSO is geen verlenging van de lestijd, maar is juist voor de kinderen een belangrijk onderdeel van de dag om tot rust te komen, om ‘s middags weer nieuwe energie te hebben voor de lessen die zij in de middag weer aangeboden krijgen. Het moet een veilige plaats zijn waarin wederzijds respect voor elkaar centraal staat. Er is oog voor de kinderen in groepsverband, en voor het kind als individu.

Uitgangspunten

Kosten van de TSO moeten voor iedereen betaalbaar zijn. De MR moet hiermee instemmen.
De opbrengst van de TSO, moet kostendekkend zijn om de vrijwilligersvergoeding aan de overblijfkrachten te kunnen betalen.
Aanschaf van spelmateriaal wordt bekostigd uit het bedrag dat de overheid ter beschikking stelt aan de scholen.
De helft van de overblijfkrachten is geschoold door een cursus van Ouders & Coo. Dit is vanuit de wetgeving verplicht. Ieder jaar wordt er opnieuw gekeken of er nog (bij)geschoold moet worden.
School heeft een verzekering voor overblijfkrachten.
Het uitgangspunt is dat het overblijven in een prettige sfeer verloopt. De omgangsregels van de school gelden ook tijdens de overblijftijd.

Organisatie

De organisatie en de verantwoordelijkheid voor het maken van het overblijf rooster, de, financiële afwerking (inclusief de aanschaf van spelen en ander materiaal) zijn in handen van de overblijfcommissie. Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Lenny Lourens
 • Karin Ottevanger
 • Jacqueline van Yren

Bereikbaar via tso@gbsdeplantage.nl

Verantwoordelijkheid

De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van de TSO ligt bij de locatiedirecteur. De locatiedirecteur heeft enkele malen per jaar overleg met de TSO-commissie.

Taken TSO-commissie

 • Onderhouden contacten met overblijfkrachten, ouders, leerkrachten en locatiedirecteur.
 • Werven en aansturen van overblijfkrachten.
 • Verzamelen van aanmeldingsformulieren. Voor elk kind 1 formulier, ook als er gebruik gemaakt wordt van een strippenkaart.
 • Innen van de financiën. Jaarlijks opnieuw bepalen of de bijdrage voldoende is om alle kosten te kunnen dekken.
 • Jaarlijks een begroting maken die goedgekeurd moet worden door locatiedirecteur en de MR dient hiermee in te stemmen.
 • Zorgen voor scholingsprogramma
 • Zorgen voor inkopen spelmateriaal.
 • Organiseren van overlegmomenten met de overblijfkrachten. Hiervan wordt verslag gemaakt.
 • Bijhouden van bijzonderheden en/of wijzigingen in abonnementen.
 • Voorzien alle ouders indien nodig van informatie via de Com-post.

Overblijfkrachten

 • Dit zijn ouders van de school die zich hebben opgegeven om een schooljaar lang, een vaste dag in de week mee te willen werken als overblijfkracht.
 • De vaste overblijfkrachten werken volgens een opgesteld rooster.
 • Bij verhindering proberen zij te ruilen met een andere vaste overblijfkracht, indien dit niet mogelijk is mag er iemand van de reservelijst worden benaderd.(dit doorgeven in de map i.v.m. betaling)
 • Zij zijn op de hoogte van de regels die gelden en houden zich daaraan.
 • Bij twijfel gaan zij in overleg met andere ouder, achterwacht of indien nodig leerkracht.
 • Zij zijn ruim op tijd aanwezig. (12.00uur kleuters en achterwacht) (12.15uur Pleinmoeders)
 • Zij zullen zoveel mogelijk bij overleg of evaluatie momenten aanwezig zijn.
 • Zij ontvangen een van tevoren vastgelegde vrijwilligers vergoeding. Deze zal eens per kwartaal overgemaakt worden.
 • Hun kind(eren) e(e)t(en) op de dag van overblijven gratis mee.
 • In geval van calamiteiten tijdens het overblijven, kan er altijd een beroep gedaan worden op een aanwezige leerkracht.

Financiën

 • Kosten van de TSO zijn bij alle ouders bekend.
 • Er is de mogelijkheid tot het afsluiten van een abonnement bij structureel overblijven of een strippenkaart bij incidenteel gebruik van het overblijven.
 • De kosten zijn €0,60 per kind, per dag. Dit is bij een volledig abonnement voor de onderbouw 3x per week is €1,80 per week x 40 schoolweken = €72,00 per schooljaar.
 • Voor de bovenbouw (vanaf groep 5) 4x per week x 40 schoolweken = €96,00 per schooljaar.
 • Strippenkaarten zij te koop bij Ellis Hutten op maandag- en donderdagmorgen als zij op school werkt. 10 strippen voor € 6,00 contant af te rekenen.
 • De leerkracht zorgt voor het aftekenen van de strippenkaart. Deze is dan ook in de klas aanwezig.
 • Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt, en wordt er bekeken of de opbrengsten voldoende zijn.
 • De facturen worden naar u verstuurd en er wordt verwacht dat deze binnen 2 weken voldaan zijn.
 • Bij problemen met betrekking tot betalingen is er altijd overleg mogelijk.
 • Er wordt door de TSO een bedrag ter beschikking gesteld voor de personeelspot omdat de leerkrachten het eten op zich nemen.
 • De betaling van de vrijwilligersvergoeding zal per kwartaal worden overgemaakt naar een van tevoren opgegeven bankrekening.

Verzekering/Aansprakelijkheid

Wanneer een leerling schade veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is, valt dit in principe niet onder de WA-verzekering van de school. De schade kan worden verhaald op de ouders van het schadeveroorzakende kind. Ook is niet verzekerd de schade die ontstaat na een ongeval. Wanneer de leerling uit een klimrek valt en een arm breekt, valt dat niet onder de WA-verzekering van de school, maar onder die van de ouders. De coördinatoren nemen in de hiervoor genoemde gevallen contact op met de ouders. Een uitzondering hierop vormen situaties van schuld of verwijtbare nalatigheid. In deze gevallen wordt de schade wél door de school-WA-verzekering gedekt. Bijvoorbeeld wanneer een overblijfkracht het ongeluk in redelijkheid had kunnen voorkomen, of wanneer het speeltoestel ondeugdelijk is.
Overblijfkrachten vallen onder de dekking van de WA-verzekering die voor Veluwe Plus is afgesloten door het LVGS.
De ouders van kinderen die deelnemen aan de TSO dienen vooraf een aanmeldingsformulier in te vullen met gegevens over huisarts, tandarts, telefoonnummers, bijzonderheden e.d. Er wordt verwacht dat mutaties z.s.m. worden doorgegeven.

Veiligheid

 • In de achterwachtbak bevindt zich een verbandtrommel.
 • Er zijn dagelijks BHV-ers aanwezig onder de leerkrachten.
 • Diëten en bijzonderheden staan genoteerd op de lijsten in de map bij de achterwacht. Op het moment dat er bij uw kind iets wijzigt, dient u dit z.s.m. door te geven.