Medezeggenschapsraad

MR en GMR

Op de Plantage hebben we een medezeggenschapsraad – vaak afgekort tot MR. De MR bestaat uit 4 gekozen leden en de directeur als adviseur. De gekozen leden zijn twee teamleden en twee ouders. De MR overlegt met de schooldirectie over beleidszaken die bestuur, school, personeel, leerlingen en/of ouders aangaan. De MR werkt volgens een medezeggenschapsreglement. Van elke vergadering wordt een kort verslag op de website en in .Com-Post gezet.

Onze MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarbinnen alle scholen van Cordeo vertegenwoordigd zijn. Ook van de GMR wordt een kort verslag na elke vergadering beschikbaar gesteld.

Ouders kunnen vragen en wensen aan de MR doorgeven via het mailadres: mr@gbsdeplantage.nl

Jaarplanning

De MR vergadert circa zes keer per jaar. In voorkomende gevallen kan een extra MR-vergadering noodzakelijk zijn. Een week voorafgaand aan de vergadering worden de stukken verstuurd. De jaarplanning dient als leidraad / gids voor de te behandelen thema’s.

Om ervoor te zorgen dat de MR optimaal functioneert naar de directie en de achterban toe, maar ook dat binnen de MR de werkzaamheden zo goed mogelijk verlopen en ieder lid haar/zijn bijdrage vrijuit kan leveren, wordt het functioneren van de MR eenmaal per jaar in juni geëvalueerd. Deels gebeurt dit in samenspraak met de directie.

Vergaderdata 2018-2019

 • 24-09-2018  20.00 uur  – locatie:  Marlies Wittekoek
 • 19-11-2018  20.00 uur  – locatie:  Marlies Wittekoek
 • 14-01-2019  20.00 uur  – locatie:  Marlies Wittekoek
 • 11-03-2019  20.00 uur  – locatie: Marlies Wittekoek
 • 14-05-2019  20.00 uur  – locatie:  Marlies Wittekoek
 • 27-06-2019  20.00 uur  – locatie:  Marieke Kok

MR-leden

Medezeggenschapsraadsleden

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

Personeel/ouders Naam Jaar van aantreden Aftreden/Herverkiezing
P Mirjam Slotman Sep 2016 Sep 2019
P Marieke Kok Sep 2018 Jun 2021
O Annemarie van den Heuvel Sep 2016 Jun 2019
O Marlies Wittekoek Sep 2018 Jun 2021

MR-verantwoordelijkheden

De wet- en regelgeving waaronder de MR valt, is beschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen. Deze is te vinden op http://www.infowms.nl/wettekst-wms/actuele-tekst-wms/. De MR heeft een advies- en instemmingsrecht.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
  • Het schoolreglement
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding
 • Het vakantierooster
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:

 • de samenstelling van de formatie
 • taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:

 • verandering van grondstelling van de school
 • vaststelling van de schoolgids
 • vaststelling van de onderwijstijd
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang

MR-communicatie

Communicatie met de achterban

De communicatie met de achterban bestaat uit de informatieverstrekking van MR-relevante zaken aan ouders en/of verzorgers en alle personeelsleden van De Plantage. Om het contact met de achterban zo optimaal mogelijk te houden, hecht de MR aan betrokkenheid en feedback. Dat betekent dat de MR niet alleen eenzijdig informatie zal verstrekken, maar nadrukkelijk ook een luisterend oor wil bieden en meningen vanuit haar achterban zal meewegen in besluitvormingstrajecten. Hiertoe is het enerzijds van belang dat MR-leden toegankelijk zijn, en anderzijds is “zichtbaarheid” van de MR zelf en van de onderwerpen waarmee de MR bezig is, van belang. Ook zijn vertegenwoordigers van de achterban welkom bij het “open” deel van een MR-vergadering om mee te discussiëren over een specifiek agendapunt of een mening kenbaar te maken. Hiertoe meldt de persoon zich bij de voorzitter van de MR, waarna een afspraak kan worden gemaakt.

Reguliere informatieverstrekking aan achterban

Aan het begin van het schooljaar worden ouders in kennis gesteld van de MR, haar leden en de wijze van bereikbaarheid. Algemene informatie over de MR wordt geplaatst op de internetsite van De Plantage. Vergaderstukken als de agenda en de (vastgestelde) notulen worden na iedere vergadering eveneens op de MR-pagina van de internetsite van De Plantage geplaatst. Een kort verslag van de hoofdpunten van de vergadering wordt geplaatst in de Com-Post.

Specifieke informatieverstrekking

In geval er aanleiding toe is, kan de MR besluiten om informatie te verstrekken over een specifiek onderwerp via de internetsite en via e-mail aan alle ouders (verzorgers) van De Plantage.

Communicatie met de directie

De communicatie met het bevoegd gezag van de school verloopt via de directeur. Twee weken voorafgaand aan de vergadering is er overleg tussen de directeur en de MR voorzitter.  In iedere MR-vergadering is ruimte gereserveerd voor de directeur (of plaatsvervanger) om namens de directie toelichting te geven op ontwikkelingen binnen schoolverband. Hiertoe worden de vergaderstukken ook verstuurd aan de directeur. Van belang is dat zowel vanuit directie- als MR-zijde pro-actief informatie aan elkaar wordt verstrekt over bijzonderheden. Op deze manier kan tijdig worden geschakeld en, indien nodig, bijbehorende activiteiten worden ontplooid.

MR reglement

Het reglement voor de medezeggenschapsraad vindt u in het bijgevoegde document.