CorDeo Scholengroep zoekt leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van CorDeo Scholengroep zoekt twee nieuwe leden.

CorDeo scholengroep is een schoolvereniging die op 1 januari 2017 is ontstaan door een fusie van de schoolverenigingen HAAL en Veluwe Plus.

Onder onze scholengroep vallen 18 gereformeerde en evangelische scholen in het midden van het land. De scholen werken nauw samen met kinderopvangorganisatie Koalah.

Het College van Bestuur geeft leiding aan CorDeo scholengroep. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een staf. Het College van Bestuur en de staf verzorgen samen ondersteunende en overkoepelende taken zodat de scholen zich primair kunnen richten op hun onderwijstaak.

Daarnaast geeft het College van Bestuur leiding aan de kinderopvang van Stichting KOALAH. Stichting KOALAH verzorgt christelijke buitenschoolse opvang voor leerlingen van de basisscholen van CorDeo. De vestigingen van Koalah zijn niet alleen gehuisvest in deze scholen, maar sluiten ook in identiteit en praktisch opzicht aan bij deze scholen. Wanneer ouders van kinderen van andere scholen bewust kiezen voor een christelijke BSO, dan zijn
ook die kinderen welkom op de BSO’s van Koalah.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van CorDeo scholengroep houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken met betrekking tot de Cordeo scholengroep en Stichting KOALAH. De Raad van Toezicht adviseert naar eigen inzicht het College van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de vereniging/stichting en de scholen van de verenging en stichting.

De leden van de Raad van Toezicht worden geworven bij voorkeur in het voedingsgebied van CorDeo scholengroep en op basis van persoonlijke competenties en netwerken die voor de vereniging en stichting van belang zijn. Daar waar mogelijk zal er extra aandacht zijn voor de spreiding van het gebied waarin de vereniging en stichting opereren. Alle leden van de Raad van Toezicht ondertekenen de ‘code goed bestuur’ van de PO-Raad. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten en het reglement en toezichtskader van de Raad van Toezicht.

Expertiseterreinen die binnen de Raad van Toezicht noodzakelijk zijn:

 • Onderwijs (bij voorkeur Primair Onderwijs) – kwaliteitszetel
 • Identiteit van het Evangelisch onderwijs – kwaliteitszetel
 • Financiën

Expertiseterreinen die binnen de Raad van Toezicht gewenst zijn:

 • Organisatie
 • Commerciële dienstverlening/ondernemerschap
 • Human-resource-management
 • Kennis van functioneren openbaar bestuur
 • Juridisch

Verantwoordelijkheid

 • Als raad gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de continuïteit van de CorDeo scholen
 • Toezien op functioneren van het College van Bestuur en het gevoerde beleid
 • Toezien op de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs
 • Toezien op de financiën: de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van middelen
 • Toezien op identiteit van de CorDeo scholen – Werkgever van het College van Bestuur

Beschikbaarheid

 • 5 vergaderingen van de Raad van Toezicht + voorbereiding
 • 2 Algemene Ledenvergaderingen
 • Deelname aan een commissie (audit, remuneratie en benoeming, identiteit)
 • Bezoeken scholen en schoolcommissies
 • Ontwikkelen en up tot date houden van zowel kennis als netwerk in het toezichthouden in het algemeen en onderwijs en kinderopvang in het bijzonder

Gevraagd

 • Affiniteit met en kennis van de portefeuille onderwijs
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten; ervaring als bestuurder of als toezichthouder is een grote pré
 • Positief christelijke levenshouding waarbij één van de twee gezochte leden gericht is op de evangelisch identiteit (door lidmaatschap of anderszins aantoonbare affiniteit hiermee)
 • Relevant relatienetwerk
 • HBO / academisch werk- en denkniveau

Belangstellenden voor deze vacature kunnen dit uiterlijk 15 december 2017 kenbaar maken
bij Jaap-Jan Daverschot (voorzitter Raad van Toezicht) via 06-51994363 of
jaapjandaverschot@cordeoscholen.nl.