Buitenschoolse opvang

Stichting KOALAH verzorgt christelijke BSO (buitenschoolse opvang) op vestigingen in basisscholen van CorDeo. Ondertussen onderzoeken we mogelijkheden om op meer plaatsen een christelijke BSO te starten.

Onderscheidend

Met onze BSO’s onderscheiden wij ons op de volgende punten:

  • Identiteit: de BSO heeft de christelijke identiteit, die aansluit bij de opvoeding thuis en op school. Op die manier is er sprake van een doorgaande lijn in de opvoeding. Omdat kinderen daardoor op de BSO niet in conflict komen met de normen en waarden die thuis en op school gelden, vergroot dat hun gevoel van veiligheid. Dat de BSO een christelijke identiteit heeft, zal o.m. merkbaar zijn aan de sfeer die er heerst, de omgang met elkaar, het taalgebruik, de gespreksonderwerpen, de inhoud van activiteiten, de inhoud van boeken en films, de manier van toeleven naar de christelijke feestdagen, het bidden en Bijbellezen rond de maaltijd op vakantie- en studiedagen. De identiteit is ook verwoord in ons pedagogisch beleid. Onze missie, zoals we die samen met de  scholen hebben geformuleerd, luidt:
    Een inspirerende en veilige omgeving waarin we samen leren en leven in relatie met Jezus Christus. Wij bieden gereformeerd en evangelisch basisonderwijs en christelijke kinderopvang: resultaatgericht en eigentijds met aandacht voor ieder kind.
  • Doorgaande lijn: De BSO onderhoudt nauw contact met basisschool De Plantage. We zijn niet alleen gehuisvest in de school waarbij we aansluiten, maar we  stemmen ook in pedagogisch beleid en praktisch opzicht zo veel mogelijk af met de school. Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede.
  • Kwaliteit: sinds onze oprichting hebben wij goede scores behaald bij inspecties en tevredenheidsonderzoeken.

Huisvesting

De BSO in De Plantage, in het lokaal naast de kleuteringang. Kinderen hoeven na schooltijd niet vervoerd te worden naar een externe locatie. De BSO verzorgt de inrichting volgens het concept Groene Kinderopvang, zoals dat binnen KOALAH in gang is gezet. De ruimte en inrichting voldoen aan de wettelijke vereisten.

Groep

De opvang gebeurt in een verticale BSO-groep van maximaal 20 kinderen. Dat betekent dat kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar samen in één groep zitten. Per 10 kinderen werkt er één pedagogisch medewerker op de groep. De opleiding van de medewerkers voldoet aan de wettelijke vereisten (minimaal MBO-3-niveau). Leerlingen van De Plantage krijgen voorrang bij plaatsing. Mochten er mogelijkheden zijn (vrije plaatsen, vervoer), dan kunnen ook kinderen van andere scholen geplaatst worden als hun ouders bewust kiezen voor christelijke opvang.

Openingstijden

De BSO gaat tijdens schoolweken open op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag na schooltijd tot 18.30 uur. Bij voldoende belangstelling gaat de BSO ook op woensdag en vrijdag open. Op vakantie en schoolstudiedagen die op BSO-dagen vallen is de BSO geopend van 8.15 uur tot 18.30 uur. De BSO is conform de CAO gesloten op Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 5 mei (1 x per 5 jaar), Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en de beide Kerstdagen.
Daarnaast is onze BSO gesloten in de drie bouwvakweken van de zomervakantie (regio midden) en in de periode tussen Kerst en Oud/nieuw. Deze vier weken zijn dan ook niet meegenomen in het contract.

Tarieven

Tarieven per 27 augustus 2018
Schoolwekencontract (40 wk) : € 7,88 per uur, dit komt op € 85,37 per maand
Alleen vakantiecontract (8 wk) : € 7,40 per uur, dit komt op € 50,57 per maand
Totaalcontract (48 wk) : € 6,91 per uur, dit is € 122,08 per maand.

Deze prijzen per maand zijn gebaseerd op de afname van één BSO-middag per week. Voor een opvang(mid)dag betalen ouders een vast bedrag, ongeacht de tijd van ophalen.

De betaling geschiedt vooruit per maand. We berekenen daarvoor een vast bedrag per maand: de totale jaarkosten van de opvang verdelen we over 12 maanden.
Een vakantiecontract gaat uit van opvang in alle schoolvakantieweken waarin de BSO geopend is: 8. Flexibele opvang is ook mogelijk, indien en voor zolang er plaats is.

Bij afwezigheid van een kind op de gecontracteerde opvanguren worden de uren wel in rekening gebracht. Kinderen dienen altijd afgemeld te worden in geval van afwezigheid op de gecontracteerde dagdelen.

Wanneer ouders niet per automatische incasso of te laat betalen, brengen wij voor een factuur of herinnering € 4,50 administratiekosten in rekening.

Kwaliteit

De BSO’s van Stichting KOALAH staan ingeschreven in het landelijk register kinderopvang (LRK). De GGD controleert periodiek of de BSO voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. Daardoor kunnen ouders van de overheid een kinderopvangtoeslag ontvangen. Hoe hoog die in uw geval is, kunt u berekenen op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Aanmelden

Kinderen kunnen worden opgegeven voor BSO De Plantage via de link op onze website: www.koalah.nl/Aanmelden. Uw aanmelding komt dan rechtstreeks in onze administratie binnen. U ontvangt binnen enkele werkdagen een ontvangstbevestiging.

Contract

Inschrijving bij Stichting KOALAH is kosteloos. Een plaatsing is definitief na het ondertekenen van het plaatsingscontract. Na ondertekening en tot de  ingangsdatum heeft de contractant de mogelijkheid tot annulering. De annuleringskosten bedragen € 45,–. Een opzegging dient schriftelijk te gebeuren; de opzegtermijn bedraagt één maand. Overeenkomsten kunnen eindigen per iedere dag van de maand.