Over KOALAH

Stichting KOALAH verzorgt christelijke buitenschoolse opvang voor leerlingen van de basisscholen van CorDeo. We zijn niet alleen gehuisvest in deze scholen, maar ook in identiteit en praktisch opzicht sluiten we aan bij deze scholen. Wanneer ouders van kinderen van andere scholen bewust kiezen voor een christelijke BSO (en als er mogelijkheden zijn), dan zijn ook die kinderen welkom op onze BSO’s. Kijk voor de locaties van onze vestigingen op de pagina ‘Onze locaties’.

In ons werk willen we voorleven dat we onze Heer Jezus Christus willen volgen. Onze christelijke identiteit geeft bestaansrecht en richting aan onze BSO’s. Het geloof in God geeft ons ook een positieve levensinstelling en bepaalt onze manier van leven en onze pedagogische visie.

Uiteraard zorgen we ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op de BSO. We willen dat ouders hun kind(eren) met een gerust hart aan onze groepsleiding toevertrouwen. De kinderen zijn allemaal unieke schepsels van God, met een eigen persoonlijkheid en eigen gaven en talenten. Parels in de hand van God! Groot of klein, dik of dun, bruin of blank, intelligent of niet: ze zijn allemaal geborgen in de grote liefde van God. Vanuit deze liefde willen we op de BSO in een warme sfeer de kinderen de gelegenheid geven zich te ontspannen en zich te ontwikkelen op allerlei gebied. Daarbij hebben we hun welzijn op het oog en willen we recht doen aan de uniciteit van ieder kind.

Ons streven is –samen met het bijbelgetrouw basisonderwijs – te groeien naar kindercentra met een doorgaande lijn in de (christelijke) opvoeding.

Onze BSO’s zijn onderscheidend op de punten:

  • christelijke identiteit
  • doorgaande pedagogische lijn
  • kwaliteit
  • kleinschaligheid

Om onze kwaliteit te waarborgen hebben wij een pedagogisch beleid opgesteld. Ouders die daarvan een exemplaar willen ontvangen, kunnen dit aanvragen via info@koalah.nl.

Voor een verslag van onze recente activiteiten verwijzen wij u naar het jaarverslag 2017 bovenaan deze pagina.

Stichting KOALAH heeft voor ouders/oudercommissies zowel een interne als een externe klachtenprocedure. Hierover ontvangen ouders informatie bij o.m. de intake. De interne procedure vindt u rechtsboven op deze pagina. Voor de externe klachtenprocedure zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze geschillencommissie heeft als voorportaal het Klachtenloket Kinderopvang, waar men eerst probeert de klacht op te lossen (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Kan er geen oplossing worden bereikt, dan wordt de ouder/ oudercommissie gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Commissie.

Ook ons privacy reglement vindt u rechtsboven op deze pagina.