Missie en slogan

Het Zwaluwnest is een Gereformeerde Basisschool. De school is daarmee een verlengstuk van thuis. Wat thuis en school verbindt is dat we thuis en op school de kinderen eerbied voor onze Schepper willen bijbrengen en respect voor wat Hij geschapen heeft. Anders gezegd: ‘God liefhebben en je naaste als jezelf’. Die houding willen we, net als de ouders thuis, als schoolteam voorleven aan de kinderen.

Het pedagogische klimaat moet zichtbaar zijn in de wijze waarop de kinderen met elkaar omgaan, hoe ze spelen, praten en werken. De grondhouding daarbij is dat God Zijn kinderen liefheeft en daarom is het goed om elkaar te laten merken dat we die liefde willen doorgeven. We leven de kinderen dit voor en op deze manier creëren we een veilige en prettige werkomgeving.

 

We hebben onze missie samengevat in een slogan:

 

Met Bijbels lef de wereld tegemoet

 

Dit  betekent dat wij, met de bijbel als basis, eigentijds en kwalitatief goed onderwijs willen geven door in te spelen op lef, creativiteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ontmoeting waarbij kinderen zich naar hun talenten ontwikkelen, plezier hebben, zich veilig voelen en geborgen weten.

 

Om dit doel te bereiken:

 • Leven we de kinderen voor (niet volmaakt, met vallen en opstaan)
 • vertellen we verhalen uit de bijbel en de kerkgeschiedenis;
 • bidden we met de kinderen; we leren de kinderen ook zelf of met elkaar te bidden;
 • zingen we psalmen, gezangen en lofliederen;
 • organiseren we (samen met ouders en kinderen) verschillende vieringen om God te eren, elkaar op te bouwen en te versterken en volgeling te zijn van Gods Zoon, Jezus Christus;
 • hebben we gesprekken met de kinderen over wat het betekent om een kind van God te zijn;
 • laten we de kinderen zien dat het belangrijk is om er voor een ander te zijn;
 • richten we ons onderwijs zo in, dat we iets van Gods macht en liefde kunnen laten zien in de verschillende vakken die gegeven worden;
 • leren we kinderen een bijdrage te leveren aan hun omgeving (rentmeesterschap);

 

De volgende aspecten vormen voor ons de kern van onze onderwijsvisie:

 • De kinderen zijn unieke schepselen van Onze Hemelse Vader. Daarom sluiten we aan bij de individuele mogelijkheden van de kinderen. Wanneer ze moeite hebben met de aangeboden leerstof of wanneer ze meer aan kunnen, houden we daar in onze lessen rekening mee. Ons onderwijs moet aansluiten bij het niveau van de kinderen.
 • Het zelfstandig werken vinden we belangrijk in ons onderwijs. Het loopt als een rode draad door ons onderwijs, vanaf de jongste kinderen tot aan de oudste kinderen. Opvoeden is kinderen brengen tot zelfstandigheid, waardoor ze leren een juiste keuze te kunnen maken en daar zelf verantwoordelijk voor te zijn.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is minstens zo belangrijk als de prestaties en de resultaten van de kinderen. Wanneer kinderen zich veilig voelen, kunnen ze pas tot goede prestaties komen. Daarom is het voor de ontwikkeling van de kinderen goed dat beide onderdelen van het onderwijs goed in beeld komen.