Missie en visie

Schoolmotto: ’Resultaatgericht voor het kind en kindgericht voor het resultaat!’

Missie: GBS De Wegwijzer biedt positief Christelijk primair onderwijs gericht op de ontwikkeling van gaven en talenten van leerlingen. Passend en resultaatgericht betekenisvol onderwijs komen tot uiting in de persoonlijke aandacht voor elk kind ingebed in een veilige sociale leer- en werkomgeving.

Schoolvisie: GBS De Wegwijzer is gebouwd op 3 pijlers: identiteit, onderwijskwaliteit en leerlingenzorg. Dit zijn de kenmerkende onderwerpen die aan de orde komen in het driehoekscontact tussen leerkracht, leerling en ouder. Waar het identiteit betreft komen ook zaken als het pedagogisch klimaat en de sociale veiligheid aan de orde; waar het de leerlingenzorg betreft gaat het om de vraag hoe aan iedere leerling zoveel mogelijk recht gedaan kan worden. Hierbij is het handelingsgerichte onderwijsaanbod en de kwaliteit daarvan een relevante factor in het kader van Passend Onderwijs. Deze 3 pijlers vormen de basis. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en op deze 3 deelgebieden wordt gestreefd naar een constante kwaliteit welke dynamisch zichtbaar is in de dagelijkse schoolpraktijk.

Samenwerkingsdriehoek: de communicatieve driehoek tussen leerkracht, leerling en ouder is pas volledig doorlopen als alle lijnen binnen die driehoek benut worden. Tevens wordt daarbij het contact onderling tussen leerkrachten, tussen leerlingen en tussen ouders onderscheiden. Een ieder draagt verantwoordelijkheid voor het initiëren van contact en neemt daarbij als uitgangspunt de ander te willen begrijpen in de verwachting ook zelf begrepen te worden. Op deze wijze ontstaat er een doorgaande lijn tussen de thuis- en de schoolsituatie in het belang van het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. De school geeft hierbij de grenzen aan de zorg en communicatie aan en bewaakt de autonomie van de school als professionele leer- en werkomgeving.

Samenwerkingsmotto: ‘Begrijpen en begrepen worden’