Plusgroep

Op de Fontanusschool werken we met een plusgroep:

In een plusgroep kunnen meer- en hoogbegaafde leerlingen met gelijkgestemden werken aan andere activiteiten. De plusgroep heeft twee doelen: de begaafde leerling wordt uitgedaagd zich cognitief verder te ontwikkelen, maar ook om samen te werken met anderen. Dit laatste doet ook een beroep op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Er kunnen allerlei onderwerpen worden behandeld die in het reguliere lesprogramma niet voorkomen.
Er is veel aandacht voor het ‘leren leren’ en ook de aandacht voor het proces is belangrijk onderdeel in de plusklas. Ondertussen blijft de aandacht voor deze begaafde leerlingen binnen het reguliere klassengebeuren volop bestaan. De leerlingen die ervoor in aanmerking komen, zoeken we vooreerst in de groepen 6, 7 en 8. In de tweede helft van groep 5 bekijken we welke leerlingen de plusgroep nodig hebben. De eigen leerkracht en de plusgroep leerkracht hebben regelmatig overleg over de leerling en zijn/haar handelingsplan. De Plusgroep leerkracht geeft aanbevelingen voor in de klas. Ook worden er regelmatig gesprekken met ouders gevoerd en mogen de ouders twee keer per jaar komen kijken in de plusgroep.

Sinds seizoen 2016-2017 wordt er wekelijks vanuit het CJG (centrum Jeugd en gezin) een overkoepelende plusgroep voor kinderen van groep 2,3,4 georganiseerd. Bij de leerkracht kunt u hier meer informatie over krijgen. In overleg met en met goedvinden van de directie kan een kind wekelijks de plusgroep volgen. De leerling doet dan in vier dagen het reguliere lesprogramma dat de basisschool aanbiedt.

 

Klik hier voor het protocol (hoog)begaafdheid.