Passend onderwijs

Passend onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014. Passend Onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben. Centraal staat hierbij de vraag op welke school een kind de beste kansen heeft. Het onderwijsprogramma moet voor ieder kind uitdagend zijn, aansluiten bij hun mogelijkheden en hen zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt. Wij hebben ons hier op voorbereid in samenwerking met andere scholen en hebben ons (o.a. samen met andere CorDeo scholen) aangesloten bij Zeeluwe (www.zeeluwe.nl); Samen werken aan goede zorgvoorziening voor de leerling (www.kompas.nu).

 

Handelingsgericht werkenhgwcyclus

In het kader van Passend Onderwijs zijn wij ons als scholen van CorDeo gaan scholen in handelingsgericht werken. Deze manier van werken helpt ons zo goed mogelijk, systematisch de onderwijsbehoefte van alle leerlingen in beeld te hebben en daar ons onderwijs op aan te sluiten.

Voor onze school houdt dit in dat we werken in een vaste zorgcyclus van 4 x 10 weken. Na elke periode volgt een gesprek met de intern begeleider over de geboden zorg op groeps- en individueel niveau. Er wordt gesproken over het begrijpen van dit kind en het aansluiten bij de onderwijsbehoefte.

Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het in kaart brengen van de behoefte van hun kind.