Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Fontanusschool bestaat uit vier leden, namelijk twee ouders en twee leerkrachten. De personeelsgeleding bestaat uit Hans de RuiterĀ en Jaap Rommelaar en de oudergeleding uit Willemieke Aikema, Niek Aikema en Thirsa de Jong. Samen vertegenwoordigen ze de belangen van de ouders, de leerkrachten en de leerlingen. Dit doen ze door contact te onderhouden met de ouders, met het team en met de GMR. Doel van de MR is het vormgeven van de (ouder)betrokkenheid op school.

De MR heeft veel contact met de schoolleiding. Alle schoolaangelegenheden kunnen onderwerp zijn voor het MR overleg. De MR kan voorstellen doen of standpunten kenbaar maken. Daarnaast behandelt de MR onderwerpen die volgens de Wet Medezeggenschap (WMS) om advies of instemming van de MR vragen. Dat zijn de formatie, de begroting, de schoolgids, de TSO en ARBO.

We hebben een activiteitenplan om doelgericht een bijdrage te leveren aan de school. Hierin staat hoe we te werk gaan, hoe de taken verdeeld zijn en wat de bevoegdheden zijn.

De MR houdt zich bezig met onderwerpen en besluiten die op onze school spelen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt alle bovenschoolse zaken van CorDeo (voorheen Veluwe plus), de vereniging van gereformeerde scholen. De GMR overlegt met het bevoegd gezag (College van Bestuur)over zaken die de vereniging of de hele regio aangaan. Namens onze school is Lubbien Maat afgevaardigde in de GMR.

Samen streven we naar een gereformeerde school waar leerkrachten, leerlingen en ouders op een positieve manier met elkaar omgaan, waar Bijbelgetrouw onderwijs wordt gegeven en waar Gods liefde een centrale betekenis heeft.

Contact met de MR?
Graag! Wij stellen het erg op prijs wanneer ouders meedenken over de school. Heeft u een vraag of een suggestie, we horen het graag! U kunt ons mailen via mr@gbsfontanus.nl.