Bijbelgetrouw onderwijs

Missie en visie

Kinderen
Op de gbs Fontanus leert ieder kind Gods liefde kennen, Jezus volgen,
zijn eigen talenten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken en medeverantwoordelijk
te zijn voor zijn eigen ontwikkeling.
De Fontanusschool biedt ieder kind een veilige omgeving en onderwijs
van hoge kwaliteit, gericht op de brede ontwikkeling

Personeel
Op de gbs Fontanus heeft elk personeelslid de overtuiging om te onderwijzen
vanuit de liefde van Jezus, de motivatie om de talenten van
ieder kind te ontdekken en ontwikkelen en de ambitie om uitdagend onderwijs
te geven. CorDeo biedt elk personeelslid een omgeving waar werken en geloven
samengaan, waar verschillen worden benut en waar we van en met elkaar
leren.

Gereformeerd onderwijs

Op de gbs Fontanus aan de Kamillemeen in Harderwijk staat elke schooldag een enthousiast team klaar om positief-christelijk en kwalitatief goed onderwijs te geven aan zo’n 180 kinderen.

De school is opgericht door ouders uit de kring van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en is aangesloten bij de CorDeo Scholengroep. Hierin hebben gereformeerde en evangelische basisscholen uit de regio Veluwe hun krachten gebundeld.

Ouders, bestuur en leerkrachten nemen de Bijbel aan als het Woord van God. De Bijbel is het uitgangspunt voor hun leven, voor hun doen en laten, voor de omgang met elkaar en voor het onderwijs. Iedereen die dit onderschrijft, is bij ons van harte welkom. In de dagelijkse schoolpraktijk wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de opvoedingssituatie thuis.

 

Wij gaan voor goed onderwijs:

gevoed door de Bijbel als levend water

ontdekken kinderen hun talenten

en groeien zij

in het licht van Gods liefde.

 

 

De Fontanus is een gereformeerde school. Dat merken de kinderen elke dag. Iedere dag beginnen en eindigen we met gebed. Bij het godsdienstonderwijs vertellen we veel uit en over de Bijbel. Want we zien de Bijbel als het Woord van God, waaruit we de zin en het doel van ons bestaan kennen. Dit stempelt de inhoud van onze lessen en de omgang met elkaar, dus heel het schoolgebeuren. De visie op opvoeding en onderwijs, op mens en samenleving, op groei en ontwikkeling, op kerk en school wordt er door bepaald.

Kinderen zijn aan de ouders door God gegeven. Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding. Ouders hebben beloofd hun kinderen een christelijke opvoeding te geven. Zij zoeken voor hun kinderen een school waar deze opvoeding zo veel mogelijk gewaarborgd is. Daarom is het goed dat de opvoeding en het onderwijs thuis en op school op elkaar afgestemd zijn. Daarom staat de school ook open voor ouders, en is het belangrijk dat er een goed contact is. De regeling oudercontacten laat daar meer over zien. De school verwacht daarom van ouders meeleven, meedenken en meewerken. Kinderen zijn stuk voor stuk uniek. Ieder kind is een afzonderlijk schepsel van God. Ieder met z’n eigen individuele mogelijkheden. Zowel wat z’n ontwikkelings- en vormingsmogelijkheden betreft als ook z’n toekomstige taakvervulling. Bij opvoeding en onderwijs is het belangrijk om aan deze individuele mogelijkheden zo veel mogelijk tegemoet te komen.

Dit betekent niet dat we de kinderen allemaal als losse individuen zien. In onze maatschappij staat individualiteit hoog aangeschreven, bestaat een sterk streven naar zelfbepaling. Wij leggen juist de nadruk op het gericht zijn op elkaar, de goede omgang met elkaar, de onderlinge samenwerking en hulpvaardigheid. Onze normen daarvoor ontlenen we aan de Bijbel.