Medezeggenschapsraad

We vinden het belangrijk met ouders samen te werken. De Medezeggenschapsraad is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden m.b.t. het onderwijs op EBS De Parel. De Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel.

De leden van de MR zijn:

Oudergeleding
Eduard Bergstra
Arjan Krijtenburg

Personeelsgeleding
Rivka Detewig
Marije Schoen

De vergaderdata in cursusjaar 2017-2018 zijn:
19 september 2017
24 oktober 2017
28 november 2017
30 januari 2018
20 maart 2018
15 mei 2018
3 juli 2018

Het emailadres van de Medezeggenschapsraad is: mr.prl@haal.nl