Instroombeleid

foto3Met het oog op de rust en veiligheid in de groepen op school hanteren we afspraken over de instroom van nieuwe leerlingen.

Algemeen
Kinderen die voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe schooljaar zijn aangemeld kunnen we laten instromen op onze school. Voorwaarde is dat de ouders worden toegelaten wat betreft de identiteitscriteria. Voor kinderen die na 1 mei voorafgaand aan het nieuwe schooljaar worden aangemeld, wordt op volgorde van aanmelding bepaald of plaatsing mogelijk is. Instromen is in ieder geval mogelijk tot 25 kinderen per groep. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal kinderen waarvan vaststaat dat deze nog zullen instromen in de betreffende groep.

Tussentijds instromen
De zomervakantie is in Almere het moment waarop ouders een andere basisschool voor hun kind kunnen kiezen. Gedurende het schooljaar is het in principe niet mogelijk om van basisschool te veranderen. Er kan een uitzondering worden gemaakt als beide scholen denken dat dit in een bepaalde situatie beter is voor een kind. Voor nieuwe kleuters geldt dat zij gedurende het hele jaar kunnen instromen vanaf hun vierde verjaardag.

Instroom nieuwe kleuters 
Wanneer kinderen starten op de basisschool is dat voor hen een grote verandering. Kinderen moeten in de groep aan heel wat dingen wennen. Wennen aan de leerkrachten, aan de andere kinderen, aan de gewoonten in de groep. De activiteiten die worden gedaan en de eisen die aan de kinderen worden gesteld, zijn vaak anders dan de kinderen thuis gewend zijn.  We bieden nieuwe kleuters daarom eerst een wenperiode. Voorafgaand aan de vierde verjaardag mogen we tien keer komen wennen op woensdagmorgens en vrijdagmorgens. Vanaf de vierde verjaardag mogen nieuwe kleuters de volledige lesweek naar school.  Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaarsdag verstuurt de leerkracht een uitnodiging waarin de wenmomenten staan aangegeven. Ouders ontvangen dan ook een vragenlijst m.b.t. de intakegegevens.