Ons onderwijs

foto1In ons onderwijs staat het werken met profielen centraal. In de profielen hebben we beschreven hoe we ons onderwijs vormgeven op verschillende niveaus. Ieder profiel bevat eerst de beschrijving van een type kind (wat zien we?), vervolgens een beschrijving van onze aanpak (wat doen we?) en tenslotte een beschrijving van onze criteria voor dit profiel (welke keuzes maken we?).

Wat zien we? We zien het werken met kinderen als een ontdekkingstocht waarin we samen met het kind en de ouders steeds beter in de gaten krijgen hoe een kind leert en wat het nodig heeft. Onze ontdekkingen geven we weer in een groepsoverzicht.
Wat doen we? In onze ontdekkingstocht beschrijven we drie keer per jaar hoe we met een groep kinderen gaan werken aan de doelen voor de komende periode. Hoe de aanpak en de doelen verschillen per profiel geven we weer in een groepsplan. We benoemen hierin onder andere de manier waarop de kinderen (extra) instructie krijgen en de resultaten die we van de kinderen verwachten.
Welke keuzes maken we? Onze ontdekkingstocht begint met het intakeformulier en de wenperiode. Op grond van hoe we kinderen zien functioneren ontdekken we steeds beter welk profiel het beste past bij een kind. Dit profiel kan per vakgebied verschillen. Drie keer per jaar wordt in een groepsbespreking de indeling van de profielen en de effectiviteit van het groepsplan geëvalueerd. We kunnen daarbij tot de ontdekking komen dat een ander profiel beter tegemoet komt aan wat een kind nodig heeft.

Groepsoverzichten
Het werken met profielen wordt vormgegeven door middel van groepsplannen. Voor het opstellen van een groepsplan wordt gebruik gemaakt van een groepsoverzicht. Hierin staat van alle kinderen van de groep vermeld wat we hebben geleerd over hun ontwikkeling: wat valt op? wat is stimulerend? wat is belemmerd? wat hebben ze nodig? en hoe leren ze? In dit groepsoverzicht geven we zo weer dat we weten van de unieke ontwikkeling van een kind. In dit leerproces ontdekken we steeds meer welke aanpak bij een kind past en dus welk profiel dit kind voor een bepaald vak het beste kan volgen. In het groepsoverzicht geven we ook weer welke (individuele) verwachtingen we hebben van de resultaten die kinderen behalen.

Algemene werkwijze
In een groepsplan beschrijft de leerkracht hoe deze het onderwijs de komende periode gaat vormgeven om met deze kinderen te werken en de doelen voor deze periode. Het groepsplan is gebaseerd op onze algemene werkwijze. Deze werkwijze bestaat uit een aantal elementen:
Directie instructie model: de gestructureerde manier waarop leerkrachten nieuwe leerstof op verschillende niveaus/manieren aanbieden aan de verschillende kinderen. 
Werken aan zelfstandigheid: door middel van pictogrammen en planningen is voor de kinderen duidelijk hoe de dag is ingedeeld. Ze weten op welke momenten er instructies worden gegeven en op welke momenten ze tijd hebben om te werken aan hun dagtaak of weektaak. 
Starten met taaktijd: de dag begint standaard met een halfuur taaktijd. De kinderen werken daarbij zelfstandig aan gebieden die juist voor hen belangrijk zijn. Welke gebieden dit zijn verschilt per kind. Tijdens de taaktijd geeft de leerkracht extra instructie aan groepjes kinderen of aan individuele kinderen. Het gaat hierbij zowel om extra ondersteuning als om extra uitdaging. De taaktijd wordt ook gebruikt voor individuele kindgesprekken, waarbij de leerkracht met een kind in gesprek had over bijvoorbeeld het welbevinden, het leren, het gedrag of de samenwerking met andere kinderen.

Groepsplannen
Voor de basisvaardigheden en voor gedrag wordt er gewerkt met een groepsplan. In een groepsplan is beschreven hoe het onderwijs aan de verschillende profielen zo wordt vormgegeven dat het aansluit bij wat kinderen nodig hebben om de doelen te behalen die bij hen passen. Concreet bestaat het plan dus uit een beschrijving van het algemene aanbod voor de basisgroep, een of meer beschrijvingen voor het aanbod aan kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan de basis en een of meer beschrijving van het aanbod aan kinderen die juist meer ondersteuning nodig hebben. De beschrijving van de profielen wordt waar nodig aangevuld met de beschrijving van individuele aanpassingen. Een specifiek aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is in ontwikkeling (profiel A+ en A++).

Individuele plannen en ontwikkelingsperspectieven
Voor kinderen naast het groepsplan een periode extra begeleiding nodig hebben wordt een individueel plan opgesteld. Dit plan wordt vervolgens uitgevoerd in samenwerking met een ondersteunend team dat de kinderen in groep of buiten de groep extra begeleidt. Wanneer we merken dat de ontwikkeling van een kind (in de toekomst) structureel vraagt om een eigen aanpak, dan wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In dit ontwikkelingsperspectief beschrijven we welke doelen we voor dit kind haalbaar achten en hoe we het kind helpen om deze doelen te bereiken.

Arrangementen
In onze profielen beschrijven we hoe we ons onderwijs inrichten om tegemoet te komen aan wat de kinderen nodig hebben wat betreft het niveau van het leerstofaanbod. In de arrangementen beschrijven we hoe we (naast het niveau) rekening houden met de bijzondere onderwijsbehoeften van kinderen. Deze arrangementen worden meegenomen bij het opstellen van het groepsplan, om zo te komen tot een adequate aanpak voor kinderen die bijvoorbeeld meer structuur nodig hebben dan andere kinderen.